Avís Legal

 

Titularitat

En compliment d’allò que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular dels llocs web allotjats a les URL https://dretssocials.gencat.cat/ca/agenciajoventut, carnetjove.cat, xanascat.gencat.cat, és l’Agència Catalana de la Joventut (en endavant ACJ), entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, creada mitjançant la Llei 6/2006, de 26 de maig (DOGC núm. 4651, de 9.6.2006), l’objecte de la qual és prestar serveis a la joventut i gestionar els serveis que l’Administració de la Generalitat desplegui en aquesta matèria, amb domicili al carrer Calàbria 147, de Barcelona, CP-08015, NIF Q0801485D, telèfon 934838383 i correu-e: recepcio.acjoventut@gencat.cat.

 

Persones usuàries

L'accés i/o ús d’aquests llocs web atribueix la condició de persona usuària, qui, al seu torn, accepta des d'aquest accés i/o ús les condicions reflectides en aquest avís legal. Aquestes condicions s'aplicaran independentment de les condicions generals de contractació que, si escau, resultin d'obligat compliment.

 

Condicions d'ús

Mitjançant l'acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar els llocs web de l’Agència Catalana de la Joventut i els serveis oferts, de forma lícita, d'acord amb el que disposen aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal dels llocs web o dels serveis que s’hi presten.

Tot accés a aquests llocs web resta subjecte a les condicions següents:

 • L’accés i l’ús dels llocs web és lliure i gratuït. Tanmateix, l’Agència Catalana de la Joventut es reserva la possibilitat de restringir-ne determinades seccions per a les finalitats que estimi oportunes.
 • La totalitat de la informació facilitada per la persona usuària a través d’aquests llocs web haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat a l’Agència Catalana de la Joventut mitjançant el formulari d’aquests llocs web. La persona usuària es responsabilitza de mantenir la informació facilitada permanentment actualitzada, de manera que es correspongui en cada moment amb la seva situació present. En qualsevol cas, la persona usuària serà l’única persona responsable de la informació inexacta o falsa que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui a l’Agència Catalana de la Joventut.
 • La persona usuària es compromet a fer un ús adequat dels llocs web, amb total subjecció a la llei i als bons costums, i a mantenir el degut respecte a les altres persones usuàries.
 • Resta prohibit qualsevol ús comercial dels llocs web.
 • La persona usuària s’obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquests llocs web amb finalitats il•lícites, expressament prohibides en aquestes condicions d’ús i/o contràries als drets i interessos de l’Agència Catalana de la Joventut, d’algun dels seus treballadors i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació.
 • La persona usuària es compromet a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i informacions continguts en aquests llocs web ni dels sistemes d’informació o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat a qualsevol equip informàtic de l’Agència Catalana de la Joventut, dels seus treballadors o de qualsevol persona usuària dels llocs web.
 • Resta prohibida la modificació i/o explotació dels llocs web i els seus continguts.
 • L’Agència Catalana de la Joventut no garanteix que els llocs web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés als llocs web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
 • L'ús d'aquests llocs web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

 

Condicions de registre

Amb caràcter general, per l’accés als continguts dels llocs web no és necessari el registre de les persones usuàries. No obstant això, la utilització de determinats serveis està condicionada al registre previ d'usuari.

Les dades introduïdes per la persona usuària hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents condicions i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari.

Com a conseqüència del registre, l’Agència Catalana de la Joventut proporcionarà a la persona usuària una contrasenya. La persona usuària registrada serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa.

A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzats mitjançant la contrasenya d’una persona usuària es reputaran realitzats per aquesta persona, la qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

L’Agència Catalana de la Joventut es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquelles persones usuàries que facin un ús inapropiat del mateix o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes condicions.

 

Dret d'exclusió

L’Agència Catalana de la Joventut es reserva el dret a denegar o retirar l'accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquelles persones usuàries que incompleixin els presents termes i condicions.

 

Privadesa de les dades

L’Agència Catalana de la Joventut es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que aquestes dades tan sols s’utilitzaran amb la finalitat indicada en cada cas.

Les persones usuàries respondran, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i l’Agència Catalana de la Joventut es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats totes aquelles persones usuàries que hagin facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.

La política de privacitat de l’Agència Catalana de la Joventut es pot consultar en el següent enllaç (https://www.carnetjove.cat/ca/avis-legal).

 

Política de galetes

L’Agència Catalana de la Joventut utilitza cookies o galetes pròpies i de tercers destinades a millorar el funcionament i la visualització dels llocs web, així com l’experiència d’usuari. En cap cas, les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona usuària.

Amb l’accés als llocs web de l’Agència Catalana de la Joventut, la persona usuària consent l'ús de galetes en aquests llocs web, les quals registren dades estadístiques anònimes durant la navegació, conforme al Reial decret llei 13/2012, de 30 de març.

La política de galetes de l’Agència Catalana de la Joventut es pot consultar en el següent enllaç (https://www.carnetjove.cat/ca/avis-legal).

 

Propietat intel·lectual i industrial

L’Agència Catalana de la Joventut, per sí mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus llocs web, així com de part dels elements continguts en el mateix. A títol enunciatiu, són titularitat de l’Agència Catalana de la Joventut les imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.

Igualment, existeixen textos, imatges i logos de terceres parts que es troben protegides per la legislació de propietat intel•lectual i industrial. Els drets de propietat intel·lectual dels articles i textos facilitats per aquests llocs web, pertanyen als seus respectius autors o mitjans de comunicació.

La persona usuària es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de l’Agència Catalana de la Joventut, i podrà visualitzar els elements de les diferents pàgines web, imprimir, copiar i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. La persona usuària s’haurà d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de l’Agència Catalana de la Joventut.

 

Reserva de drets

L’Agència Catalana de la Joventut explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en els llocs web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D'acord amb el previst als articles 8 i 32 del text refós de la llei de propietat intel·lectual, l’Agència Catalana de la Joventut s'oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les seves publicacions en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de l’Agència Catalana de la Joventut. Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de la persona usuària en relació a cap dels elements integrants dels llocs web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació dels llocs web de l’Agència Catalana de la Joventut o qualsevol contingut de les seves pàgines en una finestra que no pertanyi a l’Agència Catalana de la Joventut per mitjà de qualsevol tècnica o procediment, incloent-hi framing, in-line linking, etc.
 • Una extracció d'elements dels llocs web que causi perjudici a l’Agència Catalana de la Joventut conforme a les disposicions vigents.
 • L'ús comercial dels continguts dels llocs web de l’Agència Catalana de la Joventut.
 • L'ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l’Agència Catalana de la Joventut, sense el coneixement i l'autorització corresponent de l’organisme.
 • L'ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’Agència Catalana de la Joventut, dels seus proveïdors o de terceres persones.
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres persones usuàries i modificar o manipular els seus missatges.
 • La persona usuària podrà visualitzar els continguts d'aquests llocs web, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

 

Exclusió de responsabilitat

L’Agència Catalana de la Joventut no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquests llocs web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i les manifestacions publicades en aquests llocs web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.

L’Agència Catalana de la Joventut no garanteix la disponibilitat, la continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament dels llocs web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels llocs web i dels seus serveis habilitats, com també per les dificultats en l’accés als diferents llocs web o a aquells des dels quals, si escau, es prestin determinats serveis.

L’Agència Catalana de la Joventut no garanteix que els llocs web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que puguin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de la persona usuària enviats a tercers. Per consegüent, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altres tipus causats per l’accés als llocs web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

L’Agència Catalana de la Joventut no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquest organisme.

 

Modificacions als llocs web, a les condicions de l’avís legal i durada

L’Agència Catalana de la Joventut es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes als seus llocs web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Així mateix, podrà modificar en qualsevol moment els termes i condicions aquí determinades, sent degudament publicades a l’avís legal com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per d’altres degudament publicades.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre l’Agència Catalana de la Joventut i la persona usuària es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

L’Agència Catalana de la Joventut perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 


 


Política de galetes

 

Introducció

El portals web treballiaferssocials.gencat.cat/ca/agenciajoventut, jovecat.gencat.cat, xanascat.gencat.cat, i carnetjove.cat, utilitzen diferents aplicacions que instal•len galetes de navegació o cookies temporalment.

Què és una galeta

Una galeta de navegació o cookie és un arxiu que es descarrega al teu equip terminal (ordinador, tauleta, telèfon) a l’accedir a determinats llocs web. Les galetes permeten emmagatzemar i recuperar informació, entre altres, sobre els hàbits de navegació de les persones usuàries o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què s’utilitzi l’equip, es poden utilitzar per a reconèixer la persona usuària o personalitzar la forma en que es mostra el contingut.

 

Com funcionen les galetes i per a què serveixen

Les galetes formen part de la majoria de webs. Quan s’accedeix a una pàgina web que utilitza galetes, el web fa que el navegador creï al teu equip (ordinador, tauleta, telèfon) petits fitxers amb informació necessària per al funcionament del web. Aquests fitxers (que són les galetes pròpiament dites) formen part de la tecnologia necessària per al correcte funcionament del lloc web i no són inherentment perjudicials.

L’historial de navegació i les galetes s’emmagatzemen al teu equip. Les galetes, de forma similar a l’historial de navegació o a la memòria caché del navegador, són un rastre de la teva activitat a Internet. Això pot ser important si altres persones poden accedir al teu equip. En el cas que estiguis utilitzant un equip compartit, es recomana que en acabar esborris la informació sobre el teu historial de navegació, caché i galetes. Si no saps com fer-ho, consulta l’apartat d’ajuda del navegador.

Pots desactivar les galetes, però alguns webs no funcionaran correctament. Si et preocupa la teva privacitat, pots desactivar completament l’ús de les galetes a l’apartat de configuració del teu navegador. En fer-ho, és possible que algunes parts del web no funcionin correctament.

 

Tractament de galetes de navegació o cookies

L’Agència Catalana de la Joventut compleix amb la normativa vigent i les directrius de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, així com les instruccions de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i les Direccions Generals de Difusió i d’Atenció Ciutadana del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Per navegar pels llocs web de l’Agència Catalana de la Joventut cal que es doni el consentiment per a la instal•lació de les galetes de navegació o cookies, a través del botó de consentiment o del botó de configuració que apareix als llocs web en detectar-se una IP. De la mateixa manera, es poden deshabilitar directament en el teu navegador.

 

Quins tipus de galetes s’utilitzen als webs de la Generalitat de Catalunya i com es pot modificar la seva configuració

A continuació, et facilitem la informació sobre els tipus de galetes y la seva finalitat que es poden emmagatzemar al teu equip terminal quan consultes aquesta pàgina web, i les opcions per a que puguis canviar o retirar el teu consentiment modificant així els paràmetres que afectaran directament a la teva experiència de navegació en aquest web.

Galetes pròpies: aquelles galetes que s’envien a l’equip terminal de la persona usuària des d’un equip o domini gestionat pel propi editor.

Galetes de tercers: aquelles galetes que s’envien a l’equip terminal de la persona usuària des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les galetes.

Galetes necessàries: aquelles galetes que ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.

Galetes d’estadística: aquelles galetes que ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen les persones visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.

Galetes de màrqueting: aquelles galetes que s'utilitzen per rastrejar les persones visitants a les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a la persona usuària individual.

 

Galetes pròpies

Tipus de galeta  -  Galeta  -  Durada  -  Ús  -  Política
Necessària  -  device-view  -  Durada de la sessió web.  -  Serveix per identificar si el dispositiu és de tipus mòbil o no.    
Necessària  -  PHPSESSID  -  Durada de la sessió web.  -  Permet que les variables de sessió siguin guardades.    
Necessària  -  cookie-agreed  -  Durada de la sessió web.  -  Serveix per saber si el visitant ha acceptat les galetes.    
Necessària  -  acceptsCookies  -  Durada de la sessió web.  -  Serveix per saber si el visitant ha acceptat les galetes.    
Necessària  -  apikey  -  Durada de la sessió web.  -  Serveix per identificar el visitant.  
 

 

Galetes de tercers

Tipus de galeta  -  Galeta  -  Durada  -  Ús  -  Política
Analítica  -  _ga  -  2 anys  -  Serveix per comptar quantes persones visiten el web rastrejant si l’han visitat abans  -  Política de Google Analytics

Analítica  -  _gid  -  24 hores  -  Serveix per comptar quantes persones visiten el web rastrejant si l’han visitat abans  -  Política de Google Analytics

Analítica  -  _gat_  -  1 minut  -  S’utilitza per limitar el percentatge de sol·licituds  -  Política de Google Analytics

Gestor de contingut  -  JSESSIONID  -  Durada de la sessió web.  -  Galeta tècnica utilitzada per servidors d'aplicacions Java com Tomcat, per mantenir i identificar la sessió de l'usuari.    

NOTA: la informació és oferta a data 30 de novembre de 2020. La present política de galetes és revisada periòdicament.

 

Polítiques de privadesa de tercers

L’Agència Catalana de la Joventut no es fa responsable del contingut i veracitat de les polítiques de privadesa de tercers que s’inclouen en aquesta política de galetes, que podràs decidir si acceptes o no quan accedeixis als llocs web dels esmentats tercers.

En els llocs web de l’Agència Catalana de la Joventut també s’hi inclouen botons que pots utilitzar per enllaçar i compartir certs continguts del web amb xarxes socials com ara Facebook®, Twitter®, Youtube® o Instagram®. Aquesta funcionalitat comporta l’ús de galetes que enllacen amb les pàgines web de les xarxes socials, i en les quals s’hi emmagatzema exclusivament tota la informació.

 

Base jurídica i període de retenció de la informació

El tractament de les teves dades personals és necessari per a la finalitat indicada anteriorment i la seva base jurídica és el consentiment de l’usuari, que ell mateix atorga en fer clic en el botó “Accepta” que hi ha en el baner informatiu.

El període de retenció de les teves dades personals és el que s’ha establert per a la galeta que correspongui a la política de privadesa del tercer que la gestiona i que es pot consultar en els enllaços facilitats a l’apartat anterior d’aquesta política.

Les dades no es comunicaran a tercers, tret que així estigui previst a les polítiques de privadesa esmentades anteriorment.

 

Com es poden exercir els drets dels usuaris

L’usuari té dret a accedir a les seves dades personals i a la seva portabilitat en els casos prevists en la normativa, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes i la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no resultin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, l’usuari es pot oposar al tractament de les seves dades, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, cas en el qual només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Finalment, l’usuari podrà retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

L’usuari podrà remetre a la persona Delegada de protecció de dades les sol·licituds escrites que, si escau, procedeixin amb la finalitat d’exercir els drets anteriors acreditant la seva identitat, a dpo.acjoventut@gencat.cat o a l’adreça postal de l’Agència Catalana de la Joventut a 08015-Barcelona, carrer Calàbria 147.

L’usuari pot acudir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), autoritat de control en matèria de protecció de dades, per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (pots consultar més informació a apdcat.gencat.cat).

 


 


Política de protecció de dades

 

Introducció

L’Agència Catalana de la Joventut garanteix el dret a la protecció de les dades personals que tracta en els termes establerts per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals.

En aquesta política de protecció de dades us expliquem com recopilem, tractem, compartim i protegim la vostra informació de caràcter personal.

El principal objectiu de la nostra política de protecció de dades és garantir el total compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i privacitat i la seguretat en el tractament de les seves dades personals.

 

Responsable del tractament

El Responsable del tractament és l’Agència Catalana de la Joventut (d’ara endavant ACJ), amb domicili a 08015-Barcelona, carrer Calàbria 147, NIF Q0801485D, telèfon 934 838 383, i adreça electrònica: dpo.acjoventut@gencat.cat, entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, creada mitjançant la Llei 6/2006, de 26 de maig (DOGC núm. 4651, de 09/06/2006), l’objecte de la qual és prestar serveis a la joventut i gestionar els serveis que l’Administració de la Generalitat desplegui en aquesta matèria.

L’ACJ ha nomenat una persona delegada de protecció de dades amb la que es pot contactar mitjançant el següent correu electrònic: dpo.acjoventut@gencat.cat.

 

Finalitat del tractament

Les dades que es requereixen són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullen i són sotmeses a un tractament automatitzat.

Les dades personals facilitades per les persones receptores de serveis, usuàries, clients i proveïdores de l’ACJ, així com, les obtingudes durant la seva relació amb l’entitat, són tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, de cobraments i pagaments, liquidació d’impostos i gestió de l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de l’entitat, la relació històrica de les transaccions comercials i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecta l’ACJ.

Les finalitats per les que són tractades les dades personals del personal laboral de l’ACJ són realitzar el control i gestió dels recursos humans, incloent l’accés a les oficines de l’ACJ i el control horari de les persones empleades. Així mateix, les dades de les persones participants als processos de selecció de personal, són tractades per a realitzar el control i gestió d’aquests processos.

Els talls de veu obtinguts mitjançant la gravació i monitorització de les trucades telefòniques rebudes a la centraleta de les oficines de l’ACJ per raons de seguretat i millora en la qualitat del servei, són tractades amb la finalitat de controlar la seguretat en relació als avisos i amenaces que puguin comprometre la seguretat de les persones, així com la millora en la qualitat dels serveis d’informació prestats, i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte l’ACJ.

Les imatges obtingudes de l’observació sistemàtica de les zones d’accés públic a les instal•lacions i edificis dels albergs mitjançant la vigilància i control de les zones exteriors  amb un sistema de càmeres fixes (CCTV) per raons de seguretat privada, són tractades amb la finalitat de controlar la seguretat a les zones exteriors d’accés públic a les instal·lacions i edificis dels albergs per seguretat del personal, instal·lacions i patrimoni, i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte l’ACJ.

En cap cas es prendran decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

Les dades personals proporcionades a l’ACJ es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb l’ACJ, les dades es podran conservar (bloquejades), durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.

 

Legitimació

La base legal fonamental que permet a l’ACJ el tractament de les dades de les persones vinculades o relacionades amb l’entitat, és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement bé amb la signatura d’un contracte, bé amb l’enviament voluntari de les seves dades personals per un interès legítim, o bé mitjançant l’acceptació de la Política de protecció de dades de forma expressa en el corresponent formulari electrònic.

En algunes ocasions, el tractament que duu a terme l’ACJ té com a fonament el seu interès legítim, com pot ser la promoció dels seus serveis, sempre que no prevalguin els drets i llibertats fonamentals de les persones interessades.

Els contractes subscrits per l’ACJ, ja siguin mercantils, laborals o convenis de col·laboració, legitimen el tractament de dades de les parts.

Per últim, l’ACJ està legitimada pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte, entre d’altres: Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, RDL 8/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de la Llei general de la seguretat social, entre d’altres.

 

Comunicació de dades a tercers

Les dades de les persones vinculades a l’ACJ podran ser comunicades legítimament a:

 • Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’Administració Tributària, jutjats i tribunals, Seguretat Social i altres administracions públiques amb competència en la matèria.
 • Els assessors professionals i tercers proveïdors de serveis de l’ACJ: en cas que sigui necessari que les dades personals facilitades a l’ACJ siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert a l’LOPDGD i a l’RGPD.
 • No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals.

 

Drets de les persones interessades

A continuació s’enumeren els drets en matèria de protecció de dades que tenen les persones interessades:

 • Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les seves dades personals que l’ACJ té emmagatzemades.
 • Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.
 • Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas l’ACJ les conservarà únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que l’ACJ deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable. En aquest cas, l’ACJ en facilitarà la portabilitat.
   

La persona interessada podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

La persona interessada podrà exercir aquests drets adreçant-se a la persona delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic: dpo.acjoventut@gencat.cat o bé a l’adreça postal del carrer Calàbria 147, 08015-Barcelona. La sol•licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del DNI, al tractar-se d’un dret personalíssim.

Així mateix les persones interessades podran acudir a l’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a https://apdcat.gencat.cat).

 

Procedència

Les dades personals que tracta l’ACJ són comunicades voluntàriament per les persones interessades en el moment de:

 • signar un contracte mercantil o de prestació de serveis.
 • formalitzar una reserva.
 • acceptar la política de protecció de dades de forma expressa en omplir un formulari electrònic de sol·licitud d’informació.
 • lliurar el currículum o signar el contracte laboral.

 

Consentiment de les persones menors d’edat

Les persones majors de 14 anys poden atorgar directament el seu consentiment per al tractament de les seves dades, excepte en els casos en què la llei exigeixi per a la seva prestació l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

Per tal de tractar les dades personals de les persones menors de 14 anys, és necessari el consentiment dels pares o tutors. En aquest cas, es poden sol·licitar al menor les dades d’identitat i adreça del pare, mare o tutor amb l’única finalitat d’obtenir l’autorització per procedir al tractament de les dades del menor.

Límits en la recapta i tractament de dades de menors d’edat: No es sol·licitaran dades a les persones menors d’edat que permetin obtenir informació sobre els altres membres de la família o sobre les característiques d’aquesta. No es sol·licitaran dades relatives, directa o indirectament, a l’activitat professional dels pares o tutors, informació econòmica, dades sociològiques o qualssevol altres.

Tanmateix, cal tenir present que per a obligar-se d’acord amb els serveis que presta l’ACJ, s’atendrà als drets i deures de les persones majors i menors d’edat d’acord amb el què estableix el Codi civil.


 

Pujar